الواتورخنک کننده مخزن

هدف از انجام این فرایند خنک کردن مخازن جهت انجام تست ها می باشد.

مخزن CNG بعد از اینکه از کوره عملیات حرارتی خارج شد باید در مرحله تست و آزمایش قرار  گیرد ولی به علت درجه حرارت بالایی که دارد این عمل امکان پذیر نمی باشد. در این حالت ابتدا باید مخزن  CNG خنک و سرد شود تا به مرحله تست برسد.

جهت خنک کردن مخازن CNG :

مخزن ها داخل حلقه های الواتر قرار می گیرند و با چرخش دورانی الواتور و با استفاده از فن های الکتریکی به صورت پیوسته و با سرعت مشخص سرد می شوند تا از سخت شدن مجدد مخزن جلوگیری به عمل آید.