کوئنچینگ

هدف از انجام این فرایند افزایش سطح سختی مخزن می باشد.

مخزن بعد از خروج از کوره Hardening باید بلافاصله وارد مایع کوئنچ شود.

در این قسمت زمان خیلی مهم است.

مخزنی که بلافاصله بعد از خروج از کوره وارد مایع کوئنچ نشود ارجاعی محسوب می شود.

در مرحله مایع کوئنچ ، با وارد کردن شوک ناگهانی به مخزن در عرض 30 ثانیه ، دمای بالای آن گرفته شده و به دمای محیط برمی گردد.

عواملی از قبیل جنس مایع کوئنچ، زمان ماندگاری در کوئنچ، دمای مایع کوئنچ در ایجاد سختی مخزن تاثیر بسزایی دارند.