آزمایشگاه مکانیک

آزمایشگاه مکانیک شامل تجهیزات ذیل می باشد :

 


1. دستگاه تست ضربه :

  اندازه گیری میزان انرژی جذب شده جهت شکسته شدن نمونه در دمای 50- درجه سانتیگراد که طبق استاندارد و از عرض بریده شده است.

 

  این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای اندازه گیری میزان انرژی جذب شده هنگام شکست نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

روش کار دستگاه به این صورت می باشد :

 

  ابتدا نمونه ای از مخزنی که عملیات حرارتی روی آن صورت گرفته ، جدا می شود و پاندول ضربه زننده با قرار گرفتن در زاویه 145 درجه آماده ضربه زدن قرار می گیرد. این تست در ابعاد و دمای استاندارد  50- درجه سانتیگراد انجام میشود. سپس با توجه به زاویه بازگشت پاندول ضربه زننده ، میزان انرژی جذب شده با استفاده از جداول مربوطه برحسب ژول مشخص می شود.

 

  با تقسیم عدد ژول بدست آمده به عدد سطح مقطع نمونه ، میزان استحکام به ضربه نمونه برحسب ژول بر سانتی متر مربع به دست می آید. عدد به دست آمده با الزامات استاندارد ECE R110 مطابقت داده شده و نتیجه نهایی به واحد کنترل کیفیت اعلام می شود. 

  

2. دستگاه تست کشش :


  
  کشش نمونه هایی که طبق استاندارد و از طول بریده شده اند (ماده اولیه و محصول نهایی) تا زمانیکه نمونه پاره شود که سه آیتم اندازه گیری می شود.

 - تنش تسلیم

- استحکام کششی

- ازدیاد طول

   سه آیتم اندازه گیری مذکور با استاندارد ECE R110 مطابقت داده می شود.

 

   این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای تست کشش ، فشار و خمش نمونه بریده شده از مخزن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

روش کار این دستگاه به این صورت می باشد :

 

  ابتدا نمونه ای از مخزنی که عملیات حرارتی روی آن صورت گرفته ، طبق شرایط و ابعاد و راستای مندرج در استاندارد ECE R110 ، جدا می شود.

با نصب اکستنسیومتر بر روی نمونه و قرار دادن نمونه بین فک های دستگاه و وارد کردن پارامتر های نمونه در نرم افزار دستگاه ، تست کشش شروع شده  و نمونه تحت کشش قرار داده می شود . و پس از مدت زمان مشخص ، نمونه گلویی می شود و سپس گسیخته می شود.


  نرم افزار دستگاه ، تنش تسلیم ، استحکام کششی و درصد ازدیاد طول را محاسبه کرده و بر روی صفحه مانیتور دستگاه نمایش می دهد. و بعد از مقایسه پارامتر های اعلام شده با الزامات استاندارد ECE R110  ، گزارش به واحد کنترل کیفیت اعلام می شود. 

 

3. دستگاه تست خمش :

  این تست هم توسط دستگاه کشش انجام می شود و در نهایت نمونه ای که طبق استاندارد بریده شده توسط میکروسکوپ مشاهده می شود تا ترک نداشته باشد.

 

  این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که توسط دستگاه کشش انجام می شود و در نهایت نمونه ای که طبق استاندارد بریده شده توسط میکروسکوپ مشاهده می شود تا ترک نداشته باشد. 

 

 

  

4. دستگاه پورتابل سختی سنجی :

  
جهت سختی سنجی نمونه ها استفاده می شود و قادر است سختی را در واحد های پرینل ، راکول سی ، Hlk و غیره اندازه گیری کند.

 

این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای اندازه گیری سختی نمونه های بزرگ و سنگین که جابجایی و انتقال آنها مشکل می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

  دستگاه مورد نظر دارای 3 نوع پراب می باشد و جهت سختی سنجی قطعات فولادی و ریختگی دارای تخلخل و همچنین قطعاتی که به صورت سطحی سخت شده اند کاربرد دارد. و توانایی نمایش سختی در واحد های مختلف (HB,HRC,…) را دارا می باشد.

 

  روش کار دستگاه به این صورت است:

 

 هر سه پراب به ترتیب روی قطعه قرار داده می شود و با زدن دکمه روی پراب ، عدد سختی بر روی دستگاه قابل مشاهده می باشد.