تست خستگی

هدف از انجام تست خستگی مخازن ، تعیین مقاومت مخزن در برابر فشار سیکلیک می باشد.

 

بدین صورت که مخازن در دمای محیط تحت فشار سیکلی متناوب داخلی بین 20 الی 260 بار قرار گرفته و در این شرایط مخازن نباید قبل از رسیدن به تعداد سیکل 15000 (که معادل عمر مفید مخزن است) دچار نشتی و یا پارگی گردند.