اسپینینگ

هات اسپینینگ فرایندی است که در آن شکل دهی لوله در حال دوران با دور مناسب و به وسیله غلطک فرم دهی انجام می شود.

 

به وسیله فرایند فوق می توان عملیات  Necking(شکل دادن گلویی سیلندر) و Bottom Closing  (بستن انتهای لوله) را انجام داد.

 

در آغاز فرایند ، مرحله پیش گرمایش بوسیله کوره القایی انجام میشود و دمای لوله به حدود 1100-1000 درجه سانتیگراد رسانده می شود و در گام بعدی لوله به وسیله Spindle (محور دورانی) تا حدود 500 دور در دقیقه چرخانده شده و عملیات فرم دهی گرم بوسیله غلظت فرم دهی آغاز می شود.

 

از آنجا که افت دمای لوله در حین فرایند مجاز نیست ، دو مشعل که با گاز و اکسیژن کار می کنند وظیفه تثبیت دما را بر عهده دارند و هنگامی که غلطک ، فرم دهی را انجام می دهد ، مشعلهای فوق الذکر روشن شده که با حرارت و شعله ایجاد شده اجازه نمی دهند دمای لوله پایین تر از 1000 درجه سانتیگراد برسد.