تست سختی سنجی

طبق بند 33-8 آزمون‌ سختي سنجي بايد براساس استاندارد ملي ايران ، بر روي ماده بخش استوانه‌اي مركزي و بخش انتهايي عدسي مربوط به هر مخزن يا لايه داخلي انجام گيرد. اين آزمون بايد بعد از عمليات حرارتي نهايي انجام گيرد.

 

مقادير سختي كه در اين آزمون بدست مي‌آيد بايد در محدوده مشخص شده طراحي باشد.