بسته بندی

بعد از خروج مخازن از خط رنگ ، به منظور جلوگیری از عوامل آسیب رسان و تسهیل در حمل و نقل و انبارش نیاز است که مخازن CNG در بسته بندی مناسب قرار گیرند.

 

در قسمت بسته بندی ، مخازن روی پالت های چوبی یا پلاستیکی 9 تایی به صورت 3 ردیف 3 تایی بارگذاری می شوند. جهت جلوگیری از برخورد و حرکت مخازن ، بین هر ردیف ، از دو زیر سری چوبی و بین هر دو مخزن از نایلون های حباب دار یا توری پلاستیکی استفاده می شود.

 

جهت جلوگیری از زنگ زدگی ، داخل مخزن با پوشش روغنی پوشانده می شود. به منظور ممانعت از ورود گرد و غبار ، رطوبت و اشیاء خارجی به درون مخازن و محافظت از گلویی ، از درپوش شیر و کپ ، روی گلویی استفاده می شود.  سپس مخازن بر روی پالت با چهار حلقه تسمه پلاستیکی ثابت می شوند.

 

جهت محافظت بهتر مخازن از ضربات احتمالی هنگام بارگیری ، حمل و نقل ، گرد و غبار و رطوبت ،  پالت مخازن به وسیله چند لایه فیلم استرچ پوشانده می شود.

در نهایت بعد از اتمام مراحل بسته بندی ، پالت ها برای بارگیری به انبار منتقل می شوند.