تست آتش

در اين آزمون هرگاه مخازن تكميل شده مجهز به سيستم حفاظت در برابر آتش (شير مخزن، وسائل اطمينان تخليه فشار و / يا عايق حرارتي يكپارچه) تحت شرايط آتش‌سوزي مشخص شده، مورد آزمون قرار گيرند نبايد دچار تركيدن شوند.

 

يادآوري ـ در طول انجام اين آزمون ، بعلت اينكه ممكن است مخزن دچار گسيختگي گردد بايد فوق العاده احتياط نمود.

 

نحوه قرار دادن مخزن در معرض آتش

مخزن را بايد بصورت افقي تحت آزمون قرار داد، بطوريكه كف آن تقريباً 100 ميليمتر بالاتر از منبع آتش قرار داشته باشد. به منظور جلوگيري از برخورد مستقيم شعله با شيرهاي مخزن ،‌اتصالات و / يا وسائل اطمينان تخليه فشار، بايد از سپر فلزي استفاده نمود. اين سپر فلزي نبايد هيچ گونه تماس مستقيمي با سيستم حفاظت در برابر آتش (وسائل اطمينان تخليه فشار يا شير مخزن) داشته باشد.

 

در حين انجام آزمون وقوع هرگونه خرابي در شير ، اتصالات يا لوله‌هايي كه بخشي از سيستم‌ درنظر گرفته شده حفاظت در برابر آتش نمي‌باشند باعث بي اعتبار شدن نتيجه آزمون مي‌گردد.

 

منبع آتش

براي انجام اين آزمون يك منبع آتش با شعله يكنواخت و طول 65/1 متر بايد بطور مستقيم به سطح مخزن و در سراسر قطر آن برخورد كند.

هر سوختي را مي‌توان در منبع آتش استفاده نمود. به شرطي كه اين سوخت به منظور حفظ دماهاي مشخص شده آزمون تا زمان تخليه مخزن، بتواند گرماي يكنواخت و كافي را توليد نمايد.

 

يادآوري ـ به هنگام انتخاب سوخت،مسئله آلودگي هوا را بايد مدنظر قرار داد.

 

چيدمان و نحوه ايجاد آتش بايد با جزئيات كافي ثبت شود تا در صورت لزوم بتوان مجدداً همان نرخ گرماي ورودي به مخزن را ايجاد كرد.

در حين انجام آزمون وقوع هرگونه خرابي يا غير يكنواختي در منبع آتش، باعث بي اعتبار شدن نتيجه آزمون مي‌گردد.

 

اندازه‌گيري‌‌ دما و فشار

بوسيله حداقل سه رشته ترموكوپل كه با فاصله مياني حداكثر 75/0 متر در امتداد كف مخزن نصب ميشونددماي سطح مخزن بايد اندازه‌گيري و كنترل شود. به منظور جلوگيري از برخورد مستقيم شعله با ترموكوپل‌ها بايد از سپر فلزي استفاده نمود و يا مي‌توان ترموكوپل‌ها را در داخل پولك‌هاي فلزي كه سطح اندازه‌گيري آنها كمتر از 25 ميليمتر مربع مي‌باشد قرار داد.

 

در طول آزمون دماهاي سطح و فشار داخلي مخزن بايد در فواصل زماني 30 ثانيه يا كمتر ثبت شوند.

 

الزامات كلي آزمون

مخازن بايد بااستفاده از گاز طبيعي فشرده پر شده و بطور افقي در فشارهاي زير تحت آزمون قرار گيرند:

الف ـ فشار كاري

ب ـ 25 درصد فشار كاري

 

بايد بلافاصله بعد از جرقه زدن ، شعله آتش تشكيل گردد. اين شعله بايد در طولي به اندازه 65/1 متر از طول منبع آتش به سطح مخزن و در سراسر قطر آن برخورد كند.

 

در طول پنج دقيقه پس از جرقه زدن و آغاز اشتعال سوخت ، حداقل بايد يكي از ترموكوپل‌ها دماي 590 درجه سلسيوس يا بيشتر را نشان دهد. اين حداقل دما ، بايد در طول آزمون حفظ گردد.

 

مخازن با طول 65/1 متر يا كمتر

براي انجام آزمون ، مركز اين نوع مخزن بايد درست بالاي مركز منبع آتش قرار گيرد.

 

مخازن با طول بيشتر از 65/1 متر

در صورتيكه مخزن تنها در يك انتها به وسيله اطمينان تخليه فشار مجهز باشد اشتعال بايد از انتهاي ديگر مخزن آغاز شود.

اما اگر مخزن در هردو انتها يا در بيش از يك موقعيت از طول مخزن به وسيله اطمينان تخليه فشار مجهز باشد، در اين صورت مركز منبع آتش بايد درست بين دو وسيله اطمينان تخليه فشاري قرار گيرد كه بيشترين فاصله افقي را نسبت به هم دارند.

 

اگر مخزن به عايق حرارتي نيز مجهز باشد، آنگاه بايد دو آزمون قرار گرفتن در معرض آتش در فشار سرويس انجام گيرد. بدين صورت كه در يكي از آزمون‌ها منبع آتش بايد درست در مركز طولي مخزن قرار گيرد و در آزمون ديگر اشتعال بايد از يكي از دو انتهاي مخزن آغاز شود.

 

نتايج قابل قبول آزمون

نتايج آزمون زماني قابل قبول است كه گاز داخل مخزن توسط وسيله اطمينان تخليه فشار تخليه شود.