تست گلوله

براي انجام اين آزمون بايد مخزني كه توسط گاز فشرده تا فشار 1±20 مگاپاسكال پرشده است را مورد اصابت يك گلوله جنگي به قطر حداقل 62/7 ميليمتر قرار داد.

 

اين گلوله بايد بطور كامل حداقل از يك سمت ديواره مخزن نفوذ نمايد.

در مورد مخازن نوع CNG-2 ، CNG-3 و CNG-4 ، زاويه اصابت گلوله بايد تقريباً 45 درجه باشد.

 

نتيجه آزمون زماني قابل قبول است كه :

الف ـ مخزن دچار شكست ترد نگردد.

ب ـ برداشت يا همان كاهش جرم مخزن توسط گلوله بيشتر از 45 گرم نباشد.

 

يادآوري ـ اندازه تقريبي و موقعيت  دهانه ورود و خروج گلوله بايد ثبت شوند.