تست انفجار

هدف از انجام تست انفجار مطابق با استاندارد ECE R110 تعیین مقاومت مخزن در برابر گسیختگی در هنگام قرارگیری تحت فشار هیدرواستاتیک می باشد.

 

روش انجام تست بدین صورت است که مخزن با آب پر شده و فشار داخل مخزن در داخل یک محفظه ایمنی با نرخ مشخصی افزایش می یابد تا لحظه ای که مخزن گسیخته گردد.

 

در فشاری که مخزن دچار گسیختگی می شود مطابق با استاندارد ، نباید کمتر از 45MPA ) 450 )بار باشد.