دستگاه تست ضربه رنگ

این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که مقاومت رنگ را در برابر ضربه اندازه گیری می کند.

این دستگاه از یک قسمت محل قرار گرفتن پلیت ، راهنمای لوله ، رها کننده وزنه ، سوراخ کن 9/15 میلی متری و وزنه 2 کیوگرمی تشکیل شده است.

روش کار این دستگاه به این صورت می باشد :

ابتدا پلیت رنگ آمیزی شده را در جایگاه مخصوص پلیت قرار داده ، بافشردن دکمه رها کننده وزنه ،وزنه از ارتفاع یک متری رها شده و در سطح پلیت فرود می آید. سپس نمونه پلیت را از زیر دستگاه خارج کرده و محل ضرب دیده را مورد بررسی قرار می دهیم که هیچ گونه ترکی در محل ضربه ایجاد نشده باشد.